Integritetspolicy

Vi på Ardbo vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling

Inom Ardbo (nedan angiven som oss, vi, R.Ardbo Golv AB9 behandlar vi uppgifter om dig och hur du kan använda våra tjänster. R. Ardbo Golv AB är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet.

Vilken typ av data vi behandlar

Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till din tjänst, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka tjänster du har hos oss. Information om företagets ekonomiska status som vi kan få inom ramen för kreditupplysningar. Det gäller dig som är eller väljer att bli kund hos oss.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar uppgifter:

Som din arbetsgivare/uppdragsgivare har lämnat till oss i samband med att du eller din arbetsgivare/uppdragsgivare registrerade företaget som kund hos Ardbo. Uppgifterna används när du kommunicerar med oss, t ex när du kontaktar kundservice eller när du skriver upp dig för att få nyhetsbrev från oss.
Som skapas när du använder någon av våra tjänster, t ex när du använder vår webbplats ardbo.se, ringer eller skickar sms eller skickar e-post till Ardbo.
Som vi hämtar från andra källor, t ex register som används för kreditbedömningar.
Som samlas in genom att våra webbplats placerar cookies som samlar information från din webbläsare.

Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder.

Så här använder vi data

För att vi ska få behandla kunduppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi inom Ardbo ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning.

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att leverera produkter och efterleva lagar

När vi levererar produkterna till dig i enlighet med villkoren i avtalet mellan oss och din arbetsgivare/uppdragsgivare behandlar vi data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter. Vi behandlar data för att kunna ta betalt för de produkter eller tjänster vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera klagomål och reklamationer, för felavhjälpning samt hantering av leveranser via fraktbolag. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

För att kommunicera med dig om våra tjänster & produkter

Vi behandlar data för att kommunicera med dig om det produktutbud inom golv & tillbehör som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, använder tjänsterna eller lämnar feedback om våra tjänster och produkter.

Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är berättigat intresse.

Behandling för marknadsföringsändamål
Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon, samt genom personaliserad marknadsföring på publika webbsidor. Vi utför även profilering. Det innebär att vi sammanställer information vi har fått från dig (och information som skapas när du använder våra tjänster) och skapar en kundbild över dig. Vi använder sedan kundbilden bl a för att skräddarsy marknadsföring som vi tror är relevant för dig och för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på en intresseavvägning.

I de fall personuppgiftsbehandlingen är baserad på ett samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Hur länge vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Så länge du är kund hos oss, och under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas längre tid.

Vi vill kunna ge dig relevanta erbjudanden baserat på vilka produkter du är inriktad mot, tex bara textilplattor medan någon annan kund bara är intresserad av trägolv. Dessa erbjudanden kan du få via SMS, e-post eller per telefon samt brev & DR-utskick. Dessa sparas så länge du inte själv anger i de elektroniska utskicken att du inte längre önskar dessa.

Dina rättigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt oss på support@ardbo.se eller genom att ringa vår kundtjänst på tel 08-531 88050.

Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter du hittar här.

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. För att beställa ett registerutdrag kan du kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen.

Rätt till radering

Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall vår kundtjänst via e-post eller telefon. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Återkalla samtycke

En del av den behandling vi gör av dina kunduppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke inom ramen för den tjänst du använder. Du hittar mer information om samtycket i anknytning till att vi ber om ditt specifika samtycke för en viss behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina kunduppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke kan du redigera din kundprofil och ta tillbaka samtycke på samma sätt och samma ställe där du tidigare har givit oss samtycket. Här ovan hittar du mer information om när vi behandlar kunduppgifter baserat på ett samtycke. Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig
R. Ardbo Golv AB (Orgnummer 556520-7171)
145 63 Norsborg

Dataskyddsombud

Vi ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill kontakt med oss ber vi dig ringa Kundtjänst på telefon 08-53188050, så kommer du få prata med rätt person. Du kan också mejla till support@ardbo.se

Övrigt

Om vi gör ändringar i integritetspolicyn så kommer vi att publicera en uppdaterad version här.

ARDBO GOLV AB - maj 2018, Norsborg, Sverige.