Hållbarhet & miljö

Milliken-textilplattor-rekommenderade-av-byggvarubedömningen

Hållbarhet är kärnan i Millikens filosofi att "göra gott" för världen. Ett hälsosamt företag och en hälsosam jord är virtuellt sammankopplade vilket håller oss ansvariga för att upprätthålla de högsta etiska standarderna för att bidra till en hållbar värld. Millikens mål att utveckla hållbara produkter och tjänster som påverkar världen positivt.

Millikens innovationsprocess är inriktad på "att göra bra", skapa produkter och tjänster som ger mervärde till människors dagliga liv, förbättrar hälsa och säkerhet och hjälper till att göra världen mer hållbar.

Milliken textilplattor är bland annat rekommenderade av Byggvarubedömningen, har enskilda BRE-certifikat samt GuT-certifikat.

Se en sammanfattning här nedan om innebörden av dessa certifieringar samt länkar för detaljerad information.

CERTIFIKAT & MILJÖBEDÖMNINGAR

Millikens hållbara textilplattor är bedömda & har status rekommenderad i Byggvarubedömningen. Kollektionerna har även miljöprofiler utförda av BRE samt är miljötestade enligt GÜT.

MILLIKENS CERTIFIKAT

Se certifikat från oberoende institut för hållbarhetstest, inomhusluftsmätningar & miljöproduktdeklarationer på Millikens webbplats. 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

BRE-Breeam-environmental-profile

BRE Breaam miljöprofiler

GreenBookLive är en unik referenskällan med en onlinelista över miljöcertifierade produkter. GreenBookLive tillhandahålls av BRE Global, det oberoende godkännandeorganet som erbjuder certifiering av bland annat hållbarhetsprodukter till den internationella marknaden.

Millikens BRE certifikat

 

GüT Environment Carpet tested for a better environment

GÜT - Miljötest

GUT-testprotokollet är baserat på 3 huvudsegment, ett test av farliga ämnen, utsläppstest samt luktprov. Den viktigaste principen för GüT är att undvika oönskade ämnen redan under produktionsprocessen.

Luftutsläpp-A+

Emissions dans l´air intérieur

Luftutsläppsmätning inomhusluft betyg A+. Se respektive produktblad.

EPD

Environmental Product Declaration

EPD är en förkortning för miljöproduktdeklaration. En EPD beskriver byggnadskomponenter när det gäller deras miljöpåverkan, baserat på livscykelbedömningar, liksom på deras funktionella och tekniska egenskaper.

Läs mer om Miljöproduktdeklarationer Milliken har EPD dokument för familj samt enskilda kollektioner

CRI Green Label +Plus

CRI Green Label +Plus

Green Label Plus säkerställer att kunderna får textilplattor som avger absolut minst kemiska utsläpp, på marknaden. CRI designade Green Label Plus-programmet för arkitekter, byggare, inköpare och anläggningschefer som vill försäkra sig om att produkterna uppfyller de strängaste kriterierna för låga kemiska utsläpp.

ÅTERVINNINGSGRAD I DAGENS TEXTILPLATTOR

ÅTERVUNNET MATERIAL

% andel återvunnet material (urval av kollektioner)

90% av baksidan för alla Milliken textilplattor är återvunnet material. Av den totala textilplattan tillverkas mellan 44-74% av återvunnet material beroende på kollektion. Kollektioner med Function Plus har i genomsnitt på 52% återvunnet material.

ÅTERVINNINGSSYSTEM

Genon Millikens återvinningssystem finns möjlighet att återvinna uttjänta textilplattor för återanvändning i annan verksamhet alternativt återvinning av material.

Under 2020 kommer Milliken även lansera ett uppdaterat återvinningssystem som inkluderar en egenutvecklad maskin som klarar att ytterliggare separera materialet från uttjänta textilplattor. Det kommer möjliggöra än bättre återvinning av råmaterial för produktion av nya textilplattor.

MILLIKEN CARPET TAKE BACK

Att undvika onödigt avfall deponeras felaktigt är en viktig del av Millikens miljöengagemang. Milliken Carpet Take Back-programmet tillhandahåller en lösning där gamla textilplattor hämtas och Milliken tillsammans med kunden säkerställer att materialet återvinns och hanteras på det mest miljömässiga och ekonomiskt mest ansvarsfulla sättet. Där så är möjligt återanvänds textilplattorna igen för att nyttja dess fulla värde. År 2008 blev Milliken grundare av Carpet Recycling UK (CRUK). Milliken arbetar nu med CRUK-partners och andra organisationer i hela Europa för att renovera använda textilplattor för användning i frivilliga organisationer, småföretag och skolor. I andra fall återvinns mattan till byggprodukter och plastkompositer. Ett annat alternativ, för att ytterligare minska den globala fossila bränsleförbrukningen, är att konvertera mattan som bränslekälla för användning i andra industrier.

Planering av återtagning

Att bestämma den mest ansvarsfulla vägen för bortskaffande av begagnade plattor kan vara en komplicerad uppgift. Det finns ofta många överväganden innan du väljer den bästa lösningen:

  • Textilplattornas skick
  • Typ av fiber
  • Typ av baksida
  • Logostik
  • Ekonomi
Milliken End of Life - Möjligheter för återvinning

Milliken förenklar processen för återvinning av textilplattorna och kan hjälpa dig genom beslutspunkterna.

Carpet Recycling återvinningsystem UK

SÅ HÄR GÅR DU TILLVÄGA

Förbered nedan innan samtal till Milliken

Så här gör du för att återanvändning av gamla textilplattor